PLN
 

Reklamacje


Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  KARNIX, Kleszewo 59, 06-100 Pułtusk, na adres poczty elektronicznej: marketing@karnix.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Pełna nazwa przedsiębiorstwa: PPHU KARNIX Grzegorz Wykowski 

Adres do składania reklamacji: 06-100 Pułtusk, Kleszewo 59
e-mial: marketing@karnix.pl
NIP 568-101-21-12; REGON 130226195
Adres siedziby: 06-100 Pułtusk, Kleszewo 59 tel.

 

 

Formularze do pobrania

Uwaga! Do prawidłowego odczytania formularzy potrzebny jest program Adobre Acrobat Reader.

 

  Formularz reklamacji towaru
  Formularz reklamacji usługi
  Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi
  Pouczenie od odstąpieniu od umowy świadczenia usług
  Pouczenie od odstąpieniu od umowy sprzedaży
  Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży
  Regulamin